تحلیل دادهها با پایتون

1

تحلیل دادهها با پایتون

،Bokeh ،Seaborn ،Pandas ،Numpy کتابخانه هایSciPy و Matplotlib برای تحلیل دادهها مناسب هستند.
این کتابخانه ها برای کسانی که م  خواهند تحلیلگر داده یادانشمند داده شوند، مفید هستند. یادگیر ی Numpy یاPandas حدود ۱ هفته طول خواهد کشید.

Numpy چیست؟

یک پکیج پردازش آرایه است و شی آرا یه با کارایی بالا را ارائه می دهد. این کتابخانه به طور گسترده برای محاسبات علمی با پایتون استفاده می شود و ویژگی های اساسی را فراهم می کند.

Pandas چیست؟

Pandas نیز ی ک کتابخانه منبع باز بس یار خوب است که برای تحلیل داده ها استفاده م ی شود. این کتابخانه، ساختارهای سطح باالی داده مانند (DataFrame )و ابزارهای متنوع ی ربرای تحلیل فراهم می کند. همچنین می تواند عملیات پیچیده را در چند دستور ترجمه کند. با استفاده از این کتابخانه،دستکار ی دادهها کار بسیار سادهتری  می شود. 

دیدگاهتان را بنویسید