همراه و دوست عزیز 

ثبت نام شما در لایو مهارت های نرم برنامه نویسی با موفقیت انجام شد .

پنجشنبه شب ساعت 22:00 شب در اکانت آرزو محمدزادگان منتظرت هستیم .

https://www.instagram.com/mohammadzadegan.a/