جنگو چیست؟

فریمورکهای پایتون برای توسعه ی وب

فریمورکهای بسیار ی برای توسعه ی برنامه های وب در پایتون
وجود دارد برای مثال Django ،Flask ،FastAPI ،Bottle

یک فریمورک وب پایتون سطح باال ست که معموال استارتاپها
و شرکتها از آن برای توسعهی وب استفاده م ی کنند. ساختار
جنگو MVT است که شباهت بسیاری به الگوی MVC دارد و
با این فریمورک م ی توانید از پایگاهدادههای رابطهای مانند
همچنین و Oracle و SQLite ،MySQL ،PostgreSQL
پایگاهدادههای غیر رابطه ای مانند MQ Rabbit و Redis
استفاده کنید.
کامال مبتدی هستید و با اصطالحات احراز هویت، اگر
مسیری ابی URL ،API و مدلها آگاه ی ندارید، یادگیر ی جنگو
برایتان دشوار خواه د بود. اما نگران نباشید با مطالعهی منابع
مختلف، به آرامی و به تدریج همه چیز را خواهید فهمید.
یادگیر ی جنگو ممکن است ۵.۲ تا ۴ هفته طول بکشد.

دوره آموزش حرفه‌ای پایتونی شو(آموزش پروژه محور جنگو)

5.00 6 رای
تومان3,500,000

دوره آموزش حرفه‌ای پایتونی شو(آموزش جنگو (django)) کاربرد دوره آموزش پروژه محور جنگو چیست؟ .اگر نمیدونی جنگو چیه ؟   جنگو…

تومان3,500,000